Cow Gaushalas

Prominent names of Goshalas working on Gosumvardhan

i. Mahajan Goshala , Bhavnagar.

ii. Bansi Goshala, Gandhinagar

iii. Govigyan Anusandhan Kendra, Nagpur (0712-2772273)

iv. Aadarsh Goseva Anusandhan Prakalp, Akola

v. Goseva Parishad , Mumbai-400007 (022-2309406)

vi. Dr. Jain Cow Urine Therapy , Indore (0731-3046364)

vii. Parthvimeda Gau Pharma Pvt. Ltd. , Rajasthan-343041